JUSTIN Recruitment
JUSTIN Recruitment
cover-image

Privacyverklaring

Privacyreglement Antenna

Antenna is een dienstverlener in het werven en selecteren, uitzenden en payrollen van kandidaten/medewerkers.

Voor de dienstverlening van Antenna is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken. Antenna hecht veel waarde aan jouw privacy en houdt zich daarom strikt aan de regels die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van privacy. Antenna realiseert zich dat het voor jou van belang is om te weten hoe jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden uitgewisseld. Door middel van dit privacyreglement wil Antenna voor jou inzichtelijk maken wat zij met de persoonsgegevens doen die jij aan Antenna verstrekt. Zo vind je in dit privacyreglement onder andere antwoord op de vraag welke persoonsgegevens door Antenna worden opgeslagen in de administratie, aan wie jouw persoonsgegevens worden verstrekt (en wanneer), hoelang Antenna jouw persoonsgegevens bewaart en wat jouw rechten zijn ten aanzien van de verwerkingen van de persoonsgegevens door Antenna.

De bepalingen in dit privacyreglement zijn van toepassing op:

1. aspirant-uitzendkrachten die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij Antenna en uitzendkrachten van Antenna die tewerkgesteld zijn/worden bij onze opdrachtgevers;

2. (interne) werknemers van Antenna die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers (kantoorpersoneel); 

3. alle bezoekers van onze website;

4. werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers en opdrachtgevers van Antenna).

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

a) arbeidsovereenkomst: de overeenkomst tussen jou en Antenna waarmee jij ter beschikking wordt gesteld aan een derde om krachtens een door die derde en Antenna gesloten overeenkomst van opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die derde;

b) Antenna: Antenna V.O.F., gevestigd en (mede) kantoorhoudende te (1431 EG) Aalsmeer aan de Stationsweg 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34125139 en alle aan haar gelieerde vennootschappen/ondernemingen:

 • Antenna Uitzend Buro B.V.;
 • JUSTIN recruitment.

c) derde: ieder, niet zijnde jij, Antenna, een bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

d) jij en jou: degene van wie persoonsgegevens door Antenna worden verwerkt;

e) opdrachtgevers: de opdrachtgevers van Antenna; de bedrijven waaraan jij (potentieel) ter beschikking wordt gesteld om arbeid te gaan verrichten;

f) persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is;

g) toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee jij aanvaardt dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt;

h) verantwoordelijke: Antenna;

i) verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

j) verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2. Reikwijdte reglement

1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Antenna.

2. De volgende artikelen zijn van toepassing op de volgende groepen betrokkenen:

- aspirant-uitzendkrachten die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij Antenna en uitzendkrachten van Antenna die tewerkgesteld zijn/worden bij onze opdrachtgevers: alle artikelen, met uitzondering van artikel 12;

- (interne) werknemers van Antenna die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers (kantoorpersoneel): alle artikelen, met uitzondering van artikel 4 lid 8 t/m 10, artikel 5 lid 2 en 3, artikel 6 lid 4 en artikel 12;

- alle bezoekers van onze website: de artikelen 9 en 10 ;

- werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers en opdrachtgevers van Antenna): de artikelen 1, 2 en 8 t/m 15.

Artikel 3. Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens worden door Antenna enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:

- De beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling;

- Jouw bemiddeling naar arbeid;

- Het aangaan van een arbeidsverhouding en de daarvoor relevante administratievoering;

- Het onderhouden van de arbeidsverhouding en het voeren van een personeels- en salarisadministratie;

- De uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen jou en Antenna;

- Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen Antenna en onze opdrachtgevers;

- Het informeren van jou over onze dienstverlening;

- Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;

- Het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, door middel van bijvoorbeeld opleidingen en testen;

- Het voldoen aan onze re-integratieverplichtingen;

- Het aanvragen van subsidies, premiekortingen etc. (en de beoordeling of je daarvoor in aanmerking komt).

- Het verlenen van toegang tot onze besloten webomgeving (indien van toepassing);

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Antenna rusten;

- Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.

2. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

- Je hebt toestemming gegeven (met deze grondslag gaan we zeer terughoudend om en deze komt dan ook zelden voor);

- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent;

- Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Antenna rust;

- Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);

- Het noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan Antenna is opgedragen (deze grondslag komt niet voor);

- Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Antenna of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Antenna en/of de derde.

Artikel 4. Inschrijving bij Antenna en bemiddeling naar arbeid

1. Jij kunt je bij Antenna inschrijven bij één van onze vestigingen. Ook kun je een formulier op de website invullen waarin je te kennen geeft je in te willen schrijven, waarna je op basis van de verstrekte informatie al dan niet een uitnodiging krijgt voor daadwerkelijke inschrijving. Als je je inschrijft, verzoeken wij je de volgende persoonsgegevens aan ons door te geven:

- NAW-gegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geboortedatum

- Geslacht

- Over welke opleiding(en)/werkervaring(en)/certificaten je beschikt - Of je in het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)

- Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit)

- Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)

2. Bij inschrijving vragen wij je je curriculum vitae (hierna: “cv”) aan ons te verschaffen. Je bent hiertoe niet verplicht. Om je zo goed als mogelijk te kunnen bemiddelen naar arbeid, raden wij je wel aan je cv aan ons te verstrekken. In je cv kun je de volgende gegevens vermelden:

- Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam)

- Adres

- Postcode

- Woonplaats

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geslacht

- Gewenste beroepen/functies

- Werkervaring

- Opleidingen

- Cursussen

- Competenties

3. Andere persoonsgegevens dan vermeld onder de leden 1 en 2 heeft Antenna niet nodig voor jouw bemiddeling naar arbeid. Wij raden je dan ook ten zeerste af om andere dan die gegevens in jouw cv op te nemen. Mocht je toch andere gegevens in je cv opnemen - of die gegevens op enige andere wijze vrijwillig aan Antenna verstrekken - dan geef je door het uploaden van je cv of door het op andere wijze verstrekken van je cv toestemming aan Antenna om die persoonsgegevens te verwerken.

4. De volgende persoonsgegevens heeft Antenna in elk geval niet nodig om jou te bemiddelen naar arbeid. Antenna raadt het jou dan ook af deze gegevens in het cv op te nemen:

- Godsdienst of levensovertuiging

- Raciale of etnische afkomst

- Politieke gezindheid

- Lichamelijke of geestelijke gezondheid

- Seksuele leven

- Lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij

- Strafrechtelijke gegevens

Ondanks dat Antenna een kopie van jouw identiteitsbewijs maakt, op het moment dat jij je inschrijft, raden we je af om de volgende gegevens (die op een identiteitsbewijs) staan, te vermelden op je cv:

- nationaliteit

- (pas)foto

- Burgerservicenummer (BSN)

5. Indien voor een bepaalde functie bijzondere eisen worden gesteld met betrekking tot de medische geschiktheid, kan Antenna zich in bepaalde situaties door middel van een medische keuring laten informeren over jouw medische geschiktheid voor de functie. Het resultaat van die keuring wordt door de bedrijfsarts slechts aan Antenna verstrekt (en dus door Antenna verwerkt), nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

6. Indien een verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk is voor de (gewenste) functie, is het Antenna toegestaan om in de administratie op te nemen dat een VOG is afgegeven. Mocht een VOG niet worden afgegeven, dan zal Antenna daarover niets in de administratie opnemen.

7. Je hoeft geen gegevens over je gezondheid te verstrekken aan Antenna, indien die niet rechtstreeks van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar je solliciteert. Je bent echter wel verplicht melding te maken van gezondheidsklachten waarvan je weet of moet begrijpen dat deze jou ongeschikt maken voor de functie. Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgever

8. Indien verenigbaar met het doel waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan Antenna hebt verstrekt, is het Antenna toegestaan jouw persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Antenna houdt daarbij rekening met jouw belangen en verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan Antenna hebt verstrekt (zie artikel 3).

9. Voor de bemiddeling naar arbeid, is het noodzakelijk dat Antenna jouw persoonsgegevens verstrekt aan potentiële opdrachtgevers. Die opdrachtgevers (derden) moeten in staat worden gesteld om te beoordelen of zij jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben. Antenna zal, zonder dat je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, geen andere persoonsgegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken dan de volgende:

- Naam

- Woonplaats

- Geslacht

- Geboortedatum

- E-mail

- Telefoonnummer

- Opleidingen

- Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie)

- Cursussen (indien en voor zover van belang voor de functie)

- Stages (indien en voor zover van belang voor de functie)

- Andere gegevens die betrekking hebben op jouw werkervaring (indien en voor
zover van belang voor de functie)

10. In een beperkt aantal gevallen (indien en voor zover van belang voor de functie) kan Antenna ook de volgende gegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken:

- Of je in het bezit bent van een rijbewijs;

- Dat een VOG aan jou is verstrekt. Indien er geen VOG is verstrekt, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever;

- Dat uit je ingevulde eigen verklaring omtrent gedrag blijkt dat je geen strafrechtelijk verleden hebt. Indien je op je eigen verklaring omtrent gedrag strafrechtelijke gegevens invult, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever.

- Indien een medische keuring vereist is: of je (op basis van de medische keuring) geschikt bent voor de functie.

Artikel 5. Totstandkoming arbeidsovereenkomst en aanvang terbeschikkingstelling

1. Op het moment dat Antenna met jou een arbeidsovereenkomst sluit, zal Antenna – naast de in artikel 4 genoemde persoonsgegevens – de volgende persoonsgegevens opnemen in haar administratie:

- Bankrekeningnummer

- Huwelijkse staat

- Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur Indien Antenna nog niet/niet meer beschikt over een kopie van je identiteitsbewijs, dan neemt Antenna - op het moment dat zij een arbeidsovereenkomst met jou aangaat - (opnieuw) een kopie daarvan op in haar administratie. Dit betekent dus ook dat we de op het identiteitsbewijs vermelde gegevens van jou verwerken, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit. Het voorgaande geldt ook voor een eventuele verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing).

Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgever

2. Op het moment dat je aan het werk gaat bij een opdrachtgever van Antenna, dan kan Antenna (naast de gegevens die Antenna al eerder heeft verstrekt/mogen verstrekken, zoals opgenomen in artikel 4 lid 9 en 10) de volgende gegevens van jou aan de opdrachtgever verstrekken:

- Adresgegevens

- Burgerservicenummer (BSN)

- Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur

3. Indien jij verplicht bent om te beschikken over een geldige verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (en jij geen onderdaan bent van een lidstaat van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland), is Antenna wettelijke verplicht een kopie van deze vergunning(en) en van jouw identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken. Antenna zal dit ook doen.

Artikel 6. Gedurende de arbeidsovereenkomst

1. Gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, is het Antenna toegestaan bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken in jouw personeelsdossier. Het gaat onder andere om klachten, waarschuwingen, persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende, vakantieaanspraken en correspondentie over het functioneren.

2. Het is Antenna toegestaan (al dan niet verplicht) om bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken, ten behoeve van de salarisadministratie. Het gaat onder andere om loonstroken, jaaropgaven en een loonheffingsverklaring. 

3. In geval van ziekte kan Antenna de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

- het telefoonnummer en (verpleeg)adres;

- de vermoedelijke duur van je verzuim;

- de lopende afspraken en werkzaamheden;

- of jij onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke). Als je minimaal twee maanden in dienst bent bij Antenna, mag bij de melding ook worden gevraagd of je onder de no-risk-polis valt (artikel 29b of 29d Ziektewet);

- of jouw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werkgerelateerd is);

- of er sprake is van een (verkeers)ongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken was (in verband met de mogelijkheid tot regres);
De volgende nadere gegevens mag de bedrijfsarts/arbodienst over jou aan Antenna verstrekken (en mag Antenna dus ook verwerken):

- de werkzaamheden waartoe je niet meer of nog wel in staat bent (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen);

- nadere informatie over de mate waarin en de wijze waarop het ziekteverzuim van jou werkgerelateerd is (enkel in gevallen waarin louter het benoemen van functionele beperkingen en de noodzakelijke aanpassingen onvoldoende informatie bevat voor effectieve re-integratie);

- de mate waarin je arbeidsongeschikt bent (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen);

- eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die Antenna voor de re-integratie moet treffen;.

- de verwachte duur van het verzuim.  

4. In principe zal Antenna geen extra persoonsgegevens meer aan de opdrachtgever verschaffen als de dienstbetrekking eenmaal tot stand is gekomen. De opdrachtgever beschikt dan nog wel over alle gegevens die wij bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en in het voortraject aan hem hebben verstrekt (artikel 4 lid 8, 9 en 10 en artikel 5 lid 2 en 3). Er kunnen zich echter situaties voordoen die het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van jou noodzakelijk maakt voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Antenna of dat van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er in verband met jouw re-integratie specifieke re-integratie-activiteiten of aanpassingen aan de werkplek of werkplanning van de opdrachtgever worden verwacht. In dat geval zullen wij altijd de afweging maken tussen de belangen van Antenna en/of de opdrachtgever en jouw fundamentele rechten en vrijheden. Antenna zal jou altijd informeren over de verstrekking van deze gegevens aan de opdrachtgever.

5. Antenna kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen, indien dat verenigbaar is met de in artikel 3 genoemde doeleinden/grondslagen, waaronder aan leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die Antenna heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Antenna zal hiertoe pas overgaan, indien zij daartoe gerechtigd is en daarvoor voldoende noodzaak bestaat.

Artikel 7. Bewaartermijnen

1. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 3 van dit reglement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

2. Indien je niet werkzaam bent geweest voor Antenna, bewaart Antenna jouw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan twee jaar. 

3. Op het moment dat jij aan Antenna mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid, verwijdert Antenna jouw persoonsgegevens op dat moment direct uit haar systeem, tenzij Antenna op grond van wettelijke regels gehouden is persoonsgegevens te bewaren.

4. Als er tussen jou en Antenna een arbeidsovereenkomst is geweest en deze is geëindigd, zal Antenna jouw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er op Antenna een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

5. Indien daarvan sprake is, wordt jouw re-integratiedossier in principe zo spoedig mogelijk verwijderd op het moment dat jouw arbeidsovereenkomst afloopt.

6. Een langere bewaarplicht geldt voor Antenna in de volgende situaties:

a. Persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid mogen langer worden bewaard dan twee jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt. De betreffende gegevens worden verwijderd op het moment dat het conflict/geschil ten einde is.

b. Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie geldt dat Antenna deze gedurende

7 jaar bewaart. Antenna is daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting. Deze termijn vangt aan, aan het einde van het boekjaar waarin de administratie “actuele waarde” heeft – en dus niet per definitie vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst.

c. De hieronder onder i t/m iv opgesomde gegevens zal Antenna tot 5 jaar bewaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Antenna is daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting:

i. Formulier loonheffingen dat jij hebt ingevuld.

ii. Kopie identiteitsbewijs.

iii. Verklaringen en beschikkingen die Antenna van jou heeft ontvangen.

iv. Naam met voorletters, geboortedatum, Burgerservicenummer, adres met postcode, woonplaats, en ingeval jij niet in Nederland woont, het woonland en
regio.

7. Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt.

8. Indien er gedurende jouw dienstverband – bij langdurige ziekte – een reintegratiedossier is opgebouwd en deze ook gedurende jouw dienstverband weer is gesloten, bewaart Antenna dit re-integratiedossier in principe niet langer dan twee jaar (na afronding van de re-integratie). Als een re-integratiedossier blijvende  afspraken bevat, zoals blijvende aanpassingen in het gebruik van hulpmiddelen of in de taakinhoud, is het noodzakelijk dat deze afspraken langer bewaard blijven. Deze afspraken kunnen door Antenna worden opgenomen in jouw personeelsdossier.

Artikel 8. Bescherming persoonsgegevens

1. Antenna treft verschillende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens – die Antenna verwerkt – worden beschermd.

2. Dossiers ten behoeve van beschikbare medewerkers en actieve medewerkers worden zowel digitaal als in “hard copy” bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Antenna. Digitale dossiers zijn alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens van bevoegd personeel.

Artikel 9. Website

1. Antenna kan bepaalde niet-identificeerbare gegevens automatisch verzamelen en opslaan wanneer je onze website bezoekt. Zo kan Antenna bijvoorbeeld iedere keer dat je onze site bezoekt jouw (geanonimiseerde) IP-adres, browserinformatie, mobiele besturingssysteem (indien je via jouw mobiele apparaat gebruik maakt van onze website) en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Ook vergaart Antenna informatie over bezoekpatronen en sitegebruik. De informatie die Antenna van jou ontvangt, wordt gebruikt om de website te evalueren, te verbeteren en voor statistische doeleinden.

2. Daarnaast ontvangt Antenna persoonlijke gegevens van jou, die jij aan Antenna via het contactformulier op de website doorgeeft, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres, e-mail en opleiding. Antenna zal deze persoonlijke gegevens gebruiken om met je te kunnen communiceren en om je op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen Antenna en de diensten die Antenna jou te bieden
heeft.

Artikel 10. Cookies

1. Antenna maakt op de website gebruik van “cookies” om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Zo kan Antenna het aanbod en de navigatie van de website verder verbeteren. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Dit gebeurt zonder dat de bezoeker het in de gaten heeft. Het tekstbestand kan bij een later bezoek worden uitgelezen, maar wel alleen door de website die het aan de computer van de gebruiker heeft gegeven. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over het gebruik van de gebruiker van de website van Antenna. Er zijn verschillende soorten cookies. Antenna maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en cookies voor advertentiedoeleinden. Wij lichten dit als volgt toe.

(i) Functionele cookies

2. Antenna gebruikt functionele cookies om jouw zoekvoorkeuren te onthouden zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen als je de vacature pagina opnieuw bezoekt.

(ii) Analytische cookies

3. Via de website van Antenna worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Google Analytics-dienst. Antenna gebruikt Analytics voor de benodigde statistieken over het gebruik van de website. Wij hebben de Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, zoals door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgeschreven. Dit betekent dat jouw IP-adres geanonimiseerd wordt doorgegeven. Je kunt hier (Cookie beleid) meer lezen over de cookies die door Google Inc. worden gebruikt. Je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van de opt-out van Google Inc., dan worden uw gegevens niet meer gebruikt door Google Analytics. Wil je graag gebruik maken van de opt-out klik dan hier:  opt-out. Dit kan echter het functioneren van de website van Antenna op jouw browser negatief beïnvloeden.

(iii) Cookies voor advertentiedoeleinden

4. Daarnaast maakt Antenna gebruik van cookies voor advertentiedoeleinden. Deze
cookies worden gebruikt om:
• te bekijken welke pagina’s / content jij hebt bezocht op onze website;
• voor jou relevante advertenties te plaatsen op andere websites die jij bezoekt; we werken hiervoor samen met advertentiepartners zoals Google of Facebook.
Het gaat om de volgende cookies:

Soort - Aanbieder - Doel

Essentieel

 • Google Tag Manager
 • Onthouden of je cookies hebt geaccepteerd.

Website Analytics

 • Google Analytics
 • Gegevens verzamelen over hoe je onze website gebruikt en hoe je deze hebt gevonden.

Website Analytics

 • Tawk
 • Registreren of je gebruik maakt van de chatfunctie op de website

Advertising

 • Double click
 • Bijhouden welke pagina’s je bekijkt zodat we je relevante advertenties kunnen laten zien.

Advertising

 • Facebook Custom Audience
 • Bijhouden welke pagina’s je bekijkt zodat we je relevante advertenties kunnen laten zien. 

Advertising

 • Google Dynamic Remarketing
 • Bijhouden welke pagina’s je bekijkt zodat we je relevante advertenties kunnen laten zien.

Advertising

 • Google Adwords Conversion
 • Controleren of jij, wanneer je jezelf inschrijft of solliciteert, via een Google advertentie op onze website bent gekomen.

Artikel 11. Derden

1. Antenna deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens van jou die je aan Antenna hebt verstrekt, behalve (1) met jouw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacyreglement of (3) aan daartoe bevoegde instanties.

2. Antenna schakelt derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat Antenna persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partijen. Antenna autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die
ze verrichten.
3. Anders dan aan de opdrachtgevers van Antenna, kan Antenna de volgende persoonsgegevens verstrekken aan een opleidingsinstituut, in het kader van een door jou te volgen opleiding:
- Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam)
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres 

Artikel 12. Zakelijke relaties

1. Van werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (hierna: “relaties”) verwerken we de volgende persoonsgegevens: 
- (Zakelijke) NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Functie
- Gebruikersnaam

2. Antenna kan de persoonsgegevens van relaties doorgeven aan anderen, indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder (aspirant- )werknemers, leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Antenna de persoonsgegevens van relaties doorgegeven aan anderen, indien Antenna daartoe verplicht is op grond van geldende wet- en/of regelgeving, gerechtelijk bevel of vonnis of nadat u daarvoor toestemming heeft verleend.

3. Antenna bewaart de persoonsgegevens van relaties niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en zij houdt zich hierbij dan ook aan de geldende wet- en/of regelgeving. 

4. De persoonsgegevens van relaties worden door Antenna enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:
- Het onderhouden van een zakelijke relatie;
- Het gebruikmaken van onze dienstverlening of die van de relatie;
- Het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen Antenna en de (onderneming van de) relatie;
- Het verstrekken van informatie of het doen van aanbiedingen over onze dienstverlening en overige activiteiten;
- Het verlenen van toegang tot onze besloten webomgeving (indien van toepassing);
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Antenna rusten.

5. De persoonsgegevens van relaties worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:
- Je hebt toestemming gegeven;
- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent;
- Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Antenna rust;
- Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
- Het noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan Antenna is opgedragen (deze grondslag komt niet voor);
- Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Antenna of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Antenna en/of de derde.

Artikel 13. Rechten van betrokken (aspirant-)uitzendkracht

1. Je hebt het recht om:
- uitsluitsel te krijgen van Antenna over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Op het moment dat Antenna bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je het recht die persoonsgegevens in te zien en heb je het recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden;
- rectificatie/correctie van jouw persoonsgegevens te verzoeken aan Antenna;
- Antenna te verzoeken om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens te wissen, wanneer zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor enkele persoonsgegevens geldt echter dat Antenna wettelijk verplicht is deze te bewaren (zie artikel 7.6). Voor deze persoonsgegevens geldt dat Antenna deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen;
- de verwerking van jouw persoonsgegevens door Antenna te beperken, indien zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- jouw persoonsgegevens, die je aan Antenna hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door Antenna geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend;
- bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, vanwege jouw specifieke situatie. Dit recht bestaat alleen voor de gevallen waarin is voorzien in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
- onverwijld geïnformeerd te worden door Antenna, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, tenzij Antenna hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

2. Voor de uitvoering van jouw bovengenoemde rechten, kan je een e-mail zenden naar privacy@antennagroep.nl. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

Artikel 14. Wijzigingen

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacyreglement kan je vinden op www.antennagroep.nl en kan jou op verzoek worden toegestuurd per post of per e-mail. Antenna raadt je aan om regelmatig dit privacyreglement door te nemen, zodat je ervan op de hoogte bent van hoe Antenna met jouw persoonsgegevens omgaat.

Artikel 15. Contact

1. Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacybeleid van Antenna, neem dan contact met Antenna op. Dit kan per e-mail via privacy@antennagroep.nl of telefonisch via 0297-380580 (HRM) of per gewone post t.a.v. M. Schaafsma, Postbus 390, 1430 AJ Aalsmeer.

2. Antenna zal jouw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen
vier weken op reageren.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.